Colorful rectangle Colorful rectangle
Close Close
Font-size:
Background:
Illustrations:
Clear settings

Aicinām iesniegt projektu pieteikumus finansiālam atbalstam 2024. gadā!

Vietējās kopienas, kas dzīvo Ignitis Renewables saules un/vai vēja enerģijas parku tuvumā, tiek aicinātas iesniegt projektu pieteikumus finansiāla atbalsta saņemšanai svarīgu projektu un iniciatīvu īstenošanā.

Colorful Rectangle

Kopienu projektu atbalstam Latvijā 2024. gadā piešķirti 200 000 EUR

Ignitis Renewables šogad pirmo reizi aicina Latvijā dzīvojošās kopienas un to organizācijas pieteikties finansiālam atbalstam.

Lietuvā kopienu atbalsta projekti tiek īstenoti jau trīs gadus. 2022. gadā vietējām kopienām, kas atrodas Ignitis Renewables saules un vēja enerģijas parku tuvumā Mažeiķu, Kretingas, Tauraģes un Jurbarkas rajonos, tika piešķirts finansiāls atbalsts vairāk nekā 80 000 EUR apmērā. 2023. gadā šī summa tika trīskāršota, atbalstam atvēlot 247 000 EUR.

Colorful Rectangle

Atbalsta saņēmēji var būt biedrības un nodibinājumi, kas reģistrētas vismaz vienu gadu pirms pieteikuma iesniegšanas datuma, kuras atbilst likumā noteiktajām prasībām finansiālas palīdzības saņemšanai.

Atbalsts var tikt piešķirts sociāliem, izglītības, mākslas, kultūras, zinātnes un sporta projektiem (izņemot ekstrēmos un augsta riska sporta veidus) un iniciatīvām, kas veicina kopienu psiholoģisko labklājību. Finansiālais atbalsts var tikt piešķirts arī tādām iniciatīvām un aktivitātēm, kas sniedz ekonomisku labumu, piemēram, ļauj apgūt vai pilnveidot kopienas pārstāvju prasmes, sekmē uzņēmējdarbību, uzlabo vietējo infrastruktūru un rada jaunas darbavietas. Tāpat atbalstu var saņemt projekti, kas rūpējas par vides aizsardzību, ekoloģiju un dabas saglabāšanu.

Colorful Rectangle

Labi kaimiņi vietējām kopienām

Attīstot saules un vēja enerģijas parkus, Ignitis Renewables projektu īstenošanā iesaista arī savus kaimiņus – kopienas, kas dzīvo līdzās. Mums ir svarīgi cilvēki, kam rūp saglabāt un pasargāt dabas daudzveidību, vietējo kultūru un kuri respektē savu zemi. Jau no pirmā kopā būšanas mirkļa mēs vēlamies veidot atklātas un uz savstarpēju sapratni balstītas attiecības. Tas ir pamatu pamats labai sadzīvošanai.

Mēs vēlamies būt labi kaimiņi un veicināt savstarpēju uzticēšanos. Kā arī mums ir svarīgi uzklausīt vietējo kopienu vajadzības un gaidas, vienlaikus informējot tās par attīstāmajiem projektiem un to ietekmi uz vidi, kā arī par pasākumiem, kurus veicam, lai to mazinātu vai pilnībā novērstu.

Mēs strādājam pie vides sakopšanas, dzīves kvalitātes uzlabošanas un energoefektivitātes veicināšanas, sniedzot iespējas vietējām kopienām saņemt finansiālu atbalstu sev svarīgu projektu īstenošanā.

Pieteikumi tiek pieņemti no 2024. gada 1. jūlija. Pieteikšanās periods beidzas 2024. gada 25. augustā.

Pieteikumus jāiesniedz, sūtot uz e-pastu: [email protected]

Lai pieteiktos projektu finansiālam atbalstam, ir jāiesniedz šādi dokumenti:

Aizpildīta projekta pieteikuma veidlapa

Lejuplādēt

Parakstīts apliecinājums, ka pieteikuma iesniedzējs nav saistīts ar citiem saimnieciskās darbības subjektiem, uz kuriem attiecas valsts atbalsta noteikumi

Lejuplādēt

Tāme un izdevumu aprēķini, kas atbilst tirgus situācijai; vismaz divu dažādu pakalpojumu sniedzēju/piegādātāju provizoriskie komercpiedāvājumi un/vai cenu aptauju kopsavilkumi (ko projekta pieteicējam iesnieguši pakalpojumu sniedzēji/piegādātāji vai arī  piedāvāto pakalpojumu izmaksas viegli pārbaudāmas publiski, piemēram, oficiālajā tīmekļa vietnē). Summai jāietver likumā noteiktie nodokļi un citi maksājumi, t.i., summai jāietver visas izmaksas

Pilnvara pieteikuma parakstīšanai, ja pieteikumu paraksta persona, kas nav pieteikuma iesniedzēja organizācijas vadītājs

Pilnvara rīkoties kā kontaktpersonai, ja pieteikuma kontaktpersona (t.i., persona, kas aizpilda pieteikumu, nosūta dokumentus, sazinās ar atbalsta sniedzēju par finansiālā atbalsta jautājumiem) ir cita persona, nevis pieteikuma iesniedzēja vadītājs vai pilnvarots darbinieks.

Aizpildīta projekta pieteikuma veidlapa

Lejuplādēt

Parakstīts apliecinājums, ka pieteikuma iesniedzējs nav saistīts ar citiem saimnieciskās darbības subjektiem, uz kuriem attiecas valsts atbalsta noteikumi

Lejuplādēt

Tāme un izdevumu aprēķini, kas atbilst tirgus situācijai; vismaz divu dažādu pakalpojumu sniedzēju/piegādātāju provizoriskie komercpiedāvājumi un/vai cenu aptauju kopsavilkumi (ko projekta pieteicējam iesnieguši pakalpojumu sniedzēji/piegādātāji vai arī  piedāvāto pakalpojumu izmaksas viegli pārbaudāmas publiski, piemēram, oficiālajā tīmekļa vietnē). Summai jāietver likumā noteiktie nodokļi un citi maksājumi, t.i., summai jāietver visas izmaksas

Pilnvara pieteikuma parakstīšanai, ja pieteikumu paraksta persona, kas nav pieteikuma iesniedzēja organizācijas vadītājs

Pilnvara rīkoties kā kontaktpersonai, ja pieteikuma kontaktpersona (t.i., persona, kas aizpilda pieteikumu, nosūta dokumentus, sazinās ar atbalsta sniedzēju par finansiālā atbalsta jautājumiem) ir cita persona, nevis pieteikuma iesniedzēja vadītājs vai pilnvarots darbinieks.

Projektu pieteikumu izvērtēšanas process*

Dokumenti, kas regulē finansiālā atbalsta sniegšanu kopienām un citi dokumenti

Grupas Finansiālā atbalsta politika

UAB Ignitis Renewables Finansiālā atbalsta pārvaldības noteikumi un to pielikumi

Finansiālā atbalsta pieteikumu novērtēšanas veidlapa

See more
See less

Vai Jums ir jautājumi? Ar prieku uz tiem atbildēsim!

01

Kas var pieteikties un saņemt finansiālu atbalstu?

Finansiālajam atbalstam var pieteikties kopienu organizācijas, kuru teritorijā tiek attīstīti Ignitis Renewables saules vai vēja enerģijas parki. Finansiālais atbalsts tiek piešķirts tiem projektiem un iniciatīvām, kas ir nozīmīgi un lietderīgi vietējo kopienu attīstībai.

Atbalsts var tikt piešķirts sociāliem, izglītības, mākslas, kultūras, zinātnes un sporta jomas projektiem (izņemot ekstrēmos un augsta riska sporta veidus), sociālās vides uzlabošanai un attīstībai (tostarp publiskajai infrastruktūrai), kā arī vides aizsardzības projektiem.

Detalizētas pieteikšanās prasības ir publicētas kopā ar aicinājumu iesniegt projekta atbalsta pieteikumus vietnē ignitisrenewables.com.

02

Kādas ir atbalsta prioritātes?

Projektu atbalsta pieteikumi tiek prioritizēti, balstoties uz šādiem kritērijiem, par kuriem tiek piešķirti papildu punkti:

  • saules/vēja enerģijas parka lielums (attiecas uz plānotajiem projektiem) – 1 līdz 3 punkti;
  • saules/vēja enerģijas parka attīstības stadija – līdz 3 punktiem;
  • atbalsta objekts – prioritāte tiks piešķirta projektiem, kas veicina energoefektivitāti; un/vai atjaunojamās enerģijas ražošanu un/vai attīstību; un/vai vides aizsardzību un klimata pārmaiņu mazināšanu; un/vai orientēti uz pakalpojumu un darba vietu radīšanu, koncentrēti uz sociālo, veselības, biznesa vai zinātnes, tehnoloģiju, inženierzinātņu un matemātikas (STEM) kompetenču uzlabošanu kopienā – 3 papildu punkti;
  • partnerība – atbalsts tiks prioritizēts, ņemot vērā pretendenta sadarbību ar reģionālām, nacionālām un/vai starptautiskām organizācijām projekta īstenošanā – 3 papildu punkti;
  • finansējums – atbalsts tiks prioritizēts, pamatojoties uz to, vai pretendentam ir vismaz 10% līdzfinansējums no citiem avotiem – 3 papildu punkti.

03

Kas nav tiesīgs saņemt atbalstu?

Atbalstu nevar saņemt:

  • pašvaldības;
  • politiskās partijas, valsts un pašvaldību politiķi, politiskā reklāma vai politiskās kampaņas un tie, kam ir parādi, kas radušies politisko kampaņu rezultātā vai saistībā ar politiskajām kampaņām;
  • fondi un institūcijas, ko izveidojuši valsts ierēdņi, Latvijas Republikas Saeimas, valdības, pašvaldību locekļi, politisko partiju locekļi un citas politiski nozīmīgas personas, kā arī viņu tuvi radinieki, laulātie, kopdzīves partneri un partneri, ar kuriem partnerattiecības reģistrētas likumā noteiktajā kārtībā;
  • projekti un aktivitātes, kas saistītas ar ekstrēmiem un augsta riska sporta veidiem, veicina vai ietver azartspēles, alkoholiskos dzērienus, smēķēšanu vai citus apreibinošus līdzekļus vai jebkādas darbības, kas negatīvi ietekmē sabiedrību;
  • ja atbalsta pieteicējs, pildot iepriekš noslēgto atbalsta līgumu ar atbalsta sniedzēju, ir būtiski pārkāpis atbalsta līguma nosacījumus, kā rezultātā līgums ir ticis izbeigts, un kopš pilnīgas atbalsta atgriešanas atbalsta sniedzējam vai kopš cita termiņa, kas norādīts atbalsta līgumā, nav pagājuši 3 gadi.

04

Kas un kā noteiks atbalsta piešķiršanu un tās apmēru?

Projektu atbalsta pieteikumus, kas iesniegti Ignitis Renewables, vērtēs Ignitis Group AB grupas vērtēšanas komiteja saskaņā ar vērtēšanas komitejas reglamentu. Galīgais lēmums par atbalsta piešķiršanas apstiprināšana ir Ignitis Renewables valdes kompetencē.

05

Kā pieteikties atbalstam?

Lai pieteiktos atbalstam, kopienu pārstāvētajām organizācijām ir jāaizpilda un jāiesniedz projekta atbalsta pieteikuma veidlapa un citi dokumenti.

Visaptverošas vadlīnijas par pieteikšanos un atbalsta izlietojumu ir aprakstītas vietnē ignitisrenewables.lt, jautājumus var sūtīt uz [email protected] vai, zvanot pa tālruni +371 28677326, +371 20267057

06

Vai tiks pieprasīta atskaite par saņemto atbalstu?

Kopienu organizācijām ir jāatskaitās par attiecīgā projekta īstenošanas progresu un rezultātiem. Papildu informāciju var atrast šeit.

07

Kā tiks publiski paziņots par atbalsta saņēmējiem?

Informācija par sniegto projektu atbalstu un tā saņēmējiem tiks publicēta vietnē ignitisrenewables.lt.

Latvijā šis projektu konkurss notiek pirmo reizi. Taču detalizēta informācija par 2023. gadā Lietuvā piešķirto atbalstu ir atrodama šeit.

08

Kas sniedz konsultācijas par pieteikumu aizpildīšanu un citiem saistītiem jautājumiem?

Par projektu atbalsta pieteikumu aizpildīšanu vai citiem saistītiem jautājumiem lūdzam sazināties, rakstot [email protected] vai, zvanot pa tālruni +371 28677326, +371 20267057

Colorful Rectangle Colorful Rectangle Colorful rectangle Colorful rectangle
Trust line icon

Lūgums sazināties, rakstot uz e-pastu [email protected] vai zvanot pa tālrun +371 28677326, +371 20267057

Trust line icon

Lūgums sazināties, rakstot uz e-pastu [email protected] vai zvanot pa tālrun +371 28677326, +371 20267057