Colorful rectangle Colorful rectangle
Close Close
Font-size:
Background:
Illustrations:
Clear settings

Zapraszamy do składania wniosków o wsparcie finansowe na rok 2024

Zapraszamy mieszkańców z terenów, które są położone w bezpośrednim sąsiedztwie funkcjonujących bądź budowanych parków wiatrowych i/lub fotowoltaicznych spółki „Ignitis renewables”, do ubiegania się o wsparcie finansowe na realizację ważnych dla nich projektów oraz inicjatyw.

Colorful Rectangle

W 2024 r. budżet wsparcia dla społeczności na Polsce wynosi 200 tys. euro.

„Ignitis renewables” wspiera społeczności od trzech lat. W 2022 r. wsparcie – ponad 80 tys. euro. – przyznano społecznościom, zamieszkałym w pobliżu naszych parków w rejonie możejskim, kretyngowskim, tauroskim i jurborskim. W 2023 r. kwota ta była trzykrotnie wyższa – wyniosła 247 tys. euro.

Colorful Rectangle

Beneficjentami mogą zostać osoby prawne, które zostały zarejestrowane co najmniej rok przed dniem złożenia Wniosku, posiadają status beneficjenta i spełniają inne wymagania określone w Ustawie o działalności charytatywnej.

Pomoc finansowa może zostać przyznana na projekty socjalne, edukacyjne, artystyczne, kulturalne, naukowe a także sportowe (z wyjątkiem sportów ekstremalnych i wysokiego ryzyka) oraz inicjatywy, które przyczyniają się do zapewnienia dobrostanu psychicznego społeczności. Wsparte mogą być także działania przynoszące korzyści gospodarcze, takie jak poszerzenie wiedzy wśród mieszkańców, wzmacnianie przedsiębiorczości, poprawa infrastruktury czy tworzenie miejsc pracy. Ponadto wsparcie mogą uzyskać inicjatywy przyczyniające się do ochrony środowiska, dotyczące ekologii i ochrony przyrody.

Colorful Rectangle

Przed złożeniem wniosku zapraszamy do zapoznania się ze wskazówkami dotyczącymi sporządzenia projektu.

Przedstawiamy instrukcje, które bardziej szczegółowo wyjaśniają cele i zadania Projektu: jakie są różnice i jak je sformułować? Przejrzystość i otwartość: jakie środki pomagają je zapewnić? Zarządzanie ryzykiem w realizacji projektu oraz na co warto zwrócić uwagę, aby wniosek o wsparcie spełnił wszystkie warunki.

Minimalny wymagany wynik to 50 punktów.

Instrukcja dla społeczności.
Colorful Rectangle

Dobre sąsiedztwo z „Ignitis renewables”

Od samego początku budujemy relacje ze społecznościami lokalnymi, które zamieszkują obszary graniczące z realizowanymi przez nas farmami wiatrowymi oraz fotowoltaicznymi, w oparciu
o otwartość i życzliwość oraz w poszanowaniu dla lokalnych tradycji oraz zwyczajów podstawa dobrego sąsiedztwa.

Tworzymy dobre sąsiedztwo i wzajemne zaufanie, wsłuchując się w oczekiwania i potrzeby lokalnych społeczności oraz dzieląc się istotnymi informacjami o realizowanych projektach, ich wpływie na środowisko i działaniach, które stosujemy, aby go ograniczać.

Wspieramy działania przyczyniające się do dbania o środowisko, poprawy jakości życia i efektywniejszego wykorzystania energii poprzez wsparcie finansowe projektów społeczności lokalnych.

Wnioski przyjmowane są od 1 lipca 2024 r. Koniec okresu składania wniosków – 25 sierpnia 2024 r.

E-mail: [email protected]

 

Wspólna praca

Coraz więcej społeczności aktywnie korzysta z zapewnianego im wsparcia finansowego, wzbogacając w ten sposób swoje codzienne życie.

Miasteczko, w którym mieszkamy, ma długą historię, znajduje się tu wiele obiektów kultury. Gdy aplikowaliśmy o wsparcie, wiedzieliśmy, że od Pikeliai będzie prowadził odcinek szlaku pielgrzymkowego, biegnącego aż do Polski. Przybywający pielgrzymi będą potrzebowali miejsca na nocleg, przygotowania posiłku oraz odświeżenie się. Dlatego też część wsparcia finansowego od „Ignitis renewables” przyznanego dla miasta przeznaczyliśmy na urządzenie miejsc do spania, natrysków, toalet oraz zaplecza kuchennego.

— Daniel Gedutis
Przewodniczący społeczności Pikeliai

Stadion gimnazjum otoczony jest ciernistym żywopłotem, dlatego podczas gry w piłkę nożną piłki wpadały na prywatne tereny mieszkańców. Aby uniknąć powstających wskutek tego konfliktów i w celu odnowienia ogrodzeń, zdecydowano się na budowę ogrodzenia z pułapką na piłki o długości 90 m. Tym samym ważna dla całej społeczności część stadionu stała się bardziej atrakcyjna i funkcjonalna.

— Rasa Stonkuvienė
Dyrektor Gimnazjum w Vydmantai
Previous slide
Next slide

Aby otrzymać wsparcie, należy przesłać następujące dokumenty:

Wypełniony wniosek o wsparcie

Pobierz

Podpisane oświadczenie, że Wnioskodawca nie jest powiązany z innymi podmiotami gospodarczymi podlegającymi zasadom pomocy publicznej

Pobierz

Statut, regulamin lub inne podobne dokumenty Wnioskodawcy, potwierdzające, że Wnioskodawca zgodnie ze swoim statutem (regulaminem) lub innymi podobnymi dokumentami może prowadzić działalność, na rozpoczęcie i/lub prowadzenie i/lub rozwój której wnioskuje się o wsparcie

Wraz z wnioskiem wymagane jest złożenie co najmniej dwóch różnych aktualnych kosztorysów uczestników rynku, odpowiednich do normalnych warunków rynkowych lub wstępnych ofert handlowych dostawców towarów/usług i/lub zestawień badań cenowych (podanych przez uczestników rynku lub łatwo weryfikowalnych poprzez dane publiczne, np. na stronie internetowej uczestnika rynku). Kwoty należy podać z uwzględnieniem ustawowych płatności, czyli kwoty muszą obejmować wszystkie koszty (w tym podatki lub inne zobowiązania).

Należy przedzłożyć upoważnienie do podpisania wniosku, jeżeli wniosek nie zostanie podpisany przez kierownika Wnioskodawcy.

Jeżeli osobą kontaktową w sprawie wniosku (tj. osobą, która wypełnia wniosek, przesyła dokumenty, komunikuje się w kwestiach wsparcia z podmiotem udzielającym wsparcia) nie jest kierownik lub pracownik Wnioskodawcy – należy przedłożyć upoważnienie do bycia osobą kontaktową.

Wypełniony wniosek o wsparcie

Pobierz

Podpisane oświadczenie, że Wnioskodawca nie jest powiązany z innymi podmiotami gospodarczymi podlegającymi zasadom pomocy publicznej

Pobierz

Statut, regulamin lub inne podobne dokumenty Wnioskodawcy, potwierdzające, że Wnioskodawca zgodnie ze swoim statutem (regulaminem) lub innymi podobnymi dokumentami może prowadzić działalność, na rozpoczęcie i/lub prowadzenie i/lub rozwój której wnioskuje się o wsparcie

Wraz z wnioskiem wymagane jest złożenie co najmniej dwóch różnych aktualnych kosztorysów uczestników rynku, odpowiednich do normalnych warunków rynkowych lub wstępnych ofert handlowych dostawców towarów/usług i/lub zestawień badań cenowych (podanych przez uczestników rynku lub łatwo weryfikowalnych poprzez dane publiczne, np. na stronie internetowej uczestnika rynku). Kwoty należy podać z uwzględnieniem ustawowych płatności, czyli kwoty muszą obejmować wszystkie koszty (w tym podatki lub inne zobowiązania).

Należy przedzłożyć upoważnienie do podpisania wniosku, jeżeli wniosek nie zostanie podpisany przez kierownika Wnioskodawcy.

Jeżeli osobą kontaktową w sprawie wniosku (tj. osobą, która wypełnia wniosek, przesyła dokumenty, komunikuje się w kwestiach wsparcia z podmiotem udzielającym wsparcia) nie jest kierownik lub pracownik Wnioskodawcy – należy przedłożyć upoważnienie do bycia osobą kontaktową.

Proces oceny*

Dokumenty regulujące przyznawanie wsparcia dla społeczności i inne

Polityka dotacji grupy

Zasady zarządzania wsparciem i załączniki UAB „Ignitis renewables”

Formularz oceny wniosków o wsparcie

See more
See less

Czy są jakieś pytania? Odpowiemy!

01

Kto może ubiegać się o wsparcie finansowe?

Wnioski o udzielenie wsparcia finansowego na istotne projekty i inicjatywy wspólnot mogą być składane przez wspólnoty, w których pobliżu działają lub są budowane parki wiatrowe i/lub solarne „Ignitis renewables”.

Wsparcie może zostać udzielona na projekty socjalne, z zakresu oświaty, sztuki, kultury, nauki i sportu (oprócz sportów ekstremalnych i zwiększonego ryzyka), projekty dotyczące usprawniania i rozwoju środowiska społecznościowego (w tym infrastruktury publicznej) oraz projekty z zakresu ochrony środowiska.

Szczegółowe wymagania są wymienione przy wezwaniu do składania wniosków o udzielenie wsparcia na stronie internetowej: ignitisrenewables.lt

02

Co stanowi priorytety wsparcia?

Priorytety wsparcia są ustalane według poniższych kryteriów, wyznaczając poszczególnym wnioskom dodatkowe punkty:

  • Wielkość parku (w przypadku budowy parku) – od 1 do 3 punktów.
  • Poziom rozwoju parku –do 3 punktów.
  • Obiekt wsparcia – Priorytety wsparcia ze względu na efektywność energetyczną projektu; i/lub wytwarzanie i/lub rozwój odnawialnych źródeł energii i/lub przyczynienie się do ochrony środowiska lub zmniejszenia zmiany klimaty; i/lub orientacja na tworzenie nowego zakresu usług lub miejsc pracy; i/lub orientacja na doskonalenie kompetencji społecznych, zdrowotnych, przedsiębiorczych lub naukowych, technologicznych, inżynierskich i matematycznych we wspólnocie – 3 dodatkowe punkty.
  • Partnerstwo – Wsparcie jest ważone w zależności od współpracy Wnioskodawcy z organizacjami regionalnymi, krajowymi i/lub międzynarodowymi przy realizacji projektu, którego dotyczy wniosek – 3 dodatkowe punkty.
  • Finansowanie – Priorytety wsparcia ze względu na to, czy Wnioskodawca posiada co najmniej 10% kwoty niezbędnej do realizacji projektu z innych źródeł finansowania – 3 dodatkowe punkty.

03

Kto nie ma prawa ubiegać się o wsparcie i z niego korzystać?

Prawo do ubiegania się o udzielenie wsparcia nie przysługuje:

  • Samorządom i starostwom.
  • Partiom politycznym, politykom Państwa w celach finansowania reklam politycznym lub kampanii politycznych i w celach spłaty długów zaistniałych w okresie kampanii politycznych uczestników kampanii politycznych lub związanych z kampaniami politycznymi.
  • Urzędnikom państwowym zaufania publicznego (osobistego), członkom Parlamentu, Rządu, rad samorządowych, członkom jednoosobowych i kolegialnych organów władzy partii politycznych, ich bliskim krewnym, małżonkom, konkubentom, partnerom, kiedy rejestracja partnerstwa odbywa się zgodnie z prawem, założonym funduszom i urzędom.
  • W zakresie sportów ekstremalnych i zwiększonego ryzyka, przedsięwzięć promujących i/lub związanych z grami hazardowymi lub o podobnym charakterze, spożywaniem napojów alkoholowych, tytoniu lub innych substancji odurzających i/lub innych przedsięwzięć mających lub mogących mieć negatywny wpływ na społeczność i/lub jej część.
  • Podmiotom, które w ramach realizacji umowy wsparcia wcześniej zawartej z udzielającym wsparcia dopuściły się istotnych naruszeń warunków umowy wsparcia zawartej z udzielającym wsparcia i z powodu takich naruszeń umowa wsparcia została wypowiedziana, a od terminu pełnego zwrotu wsparcia na rzecz udzielającego wsparcia lub innego terminu określonego w umowie wsparcia nie upłynęły jeszcze 3 (trzy) lata.

04

Kto i w jaki sposób decyduje o udzieleniu wsparcia i jego wielkości?

Wnioski nadesłane do „Ignitis renewables” są rozpatrywane i oceniane przez komisję oceniającą działającą na poziomie grupy firm AB „Ignitis grupė”, zgodnie z Regulaminem komisji oceniającej grupy firm AB „Ignitis grupė”,  a udzielenie wsparcia jest zatwierdzane przez zarząd spółki „Ignitis renewables”.

05

Co należy zrobić, aby uzyskać wsparcie?

Aby uzyskać wsparcie, wspólnoty muszą wypełnić i złożyć wniosek, który znajdziesz w
wezwaniu do składania wniosków.

Pełne zasady udzielenia wsparcia i skorzystania z niego są dostępne na stronie internetowej:  ignitisrenewables.lt, zapytania o udzielenie szczegółowych informacji pod adresem e-mail: [email protected] lub pod numerem telefonu: +370 698 57883.

06

Czy z wykorzystania udzielonego wsparcia muszę rozliczyć się?

Tak, wspólnota, po zrealizowaniu projektu, zobowiązana jest do przedstawienia sprawozdania z jego realizacji. Sprawozdanie jest dostępne tutaj.

07

W jaki sposób ogłoszone zostanie udzielenie wsparcia?

Informacje dotyczące udzielenia wsparcia oraz jego odbiorców zostaną ogłoszone przez „Ignitis renewables” publicznie na stronie internetowej: ignitisrenewables.lt. Szczegółowych informacji o udzieleniu wsparcia w 2022 r. szukaj tutaj.

08

Kto doradza w kwestiach wypełniania wniosków i innych związanych kwestiach?

Zaistniałe pytania lub zapytania o pomoc należy przesyłać pod adresem e-mail: [email protected] lub zgłaszać pod numerem telefonu: +370 698 57883.

Colorful Rectangle Colorful Rectangle Colorful rectangle Colorful rectangle
Trust line icon

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących składania wniosków, prosimy o kontakt e-mail: [email protected] lub telefonicznie: +370 698 57883.

Trust line icon

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących składania wniosków, prosimy o kontakt e-mail: [email protected] lub telefonicznie: +370 698 57883.