Zaproszenie do składania wniosków o udzielenie wsparcia finansowego w 2023 roku
Zaproszenie do składania wniosków o udzielenie wsparcia finansowego w 2023 roku


O wsparcie mogą ubiegać się osoby prawne prowadzące działalność przez co najmniej 1 rok na dzień złożenia wniosku o udzielenie wsparcia finasowego.

Wsparcie może zostać udzielone na projekty z zakresu: oświaty, sztuki, kultury, nauki i sportu (oprócz sportów ekstremalnych i zwiększonego ryzyka), projekty dotyczące usprawniania i rozwoju środowiska społecznościowego (w tym infrastruktury publicznej) oraz projekty z zakresu ochrony środowiska.

Aby uzyskać wsparcie, należy złożyć następujące dokumenty:

Wypełniony wniosek o udzielenie wsparcia (do pobrania);

 • Wypełniony Kwestionariusz dotyczący standardu stosowania środków kontroli antykorupcyjnej (do pobrania);
 • Podpisana deklaracja o tym, że Wnioskodawca nie jest związany z innymi podmiotami gospodarczymi, wobec których obowiązują przepisy dotyczące pomocy państwowej (do pobrania); 
 • Zaświadczenie o rejestracji Wnioskodawcy w rejestrze publicznym (np. zaświadczenie z Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego);
 • Statut Wnioskodawcy lub inne analogiczne dokumenty potwierdzające uprawnienia Wnioskodawcy do prowadzenia działalności, do której rozpoczęcia i/lub prowadzenia i/lub rozwoju niezbędne jest wsparcie;
 • Postanowienia przepisów prawnych regulujących działalność Wnioskodawcy lub odnośniki do źródeł urzędowych przepisów prawnych, potwierdzających, że celem Wnioskodawcy nie jest dążenie do zysku, a uzyskany zysk nie zostanie podzielony między jego uczestnikami. Przy wskazaniu przepisów prawnych należy wyszczególnić konkretne postanowienia (np. numer artykułu ustawy) regulujące cele Wnioskodawcy.
 • Wraz z wnioskiem należy złożyć przedwstępne oferty handlowe co najmniej dwóch różnych uczestników rynku zawierające kosztorysy adekwatne do warunków rynku lub przedwstępne oferty handlowe dostawców towarów/usług i/lub podsumowanie kwestionariusza dotyczącego cen (udostępnionego przez uczestników rynku lub łatwe do zweryfikowania za pomocą kanałów publicznych, np. na stronie internetowej uczestnika rynku). Wartości należy wskazać z uwzględnieniem podatków i opłat określonych prawem, tj. kwoty muszą obejmować wszelkie koszty (w tym podatki, opłaty lub inne należności).

Udzielającemu wsparcia przysługuje prawo do zażądania od Wnioskodawcy dodatkowego zaświadczenia od zagranicznej administracji podatkowej potwierdzającego, że jednostka zagraniczna jest rezydentem danego państwa na cele podatkowe.

Minimalna obowiązkowa liczba punktów do uzyskania – 50. Zapraszamy do zapoznania się z formularzem oceny wniosków o udzielenie wsparcia.

Pełne zasady zarzadzania wsparciem obowiązujące w spółce UAB „Ignitis renewables” i spółkach podległych są dostępne tutaj.


Proces oceny*

Szczegółowe informacje dotyczące wsparcia oraz najczęściej zadawane pytania (FAQ) są dostępne tutaj.

Jakie przepisy prawne regulują zasady udzielenia wsparcia?
arrow

Zasady udzielenia wsparcia reguluje ustawa Republiki Litewskiej o udzielaniu wsparcia i pomocy charytatywnej, Polityka udzielania wsparcia spółki „Ignitis Grupė” i Regulamin zarządzania wsparciem obowiązujący w spółce UAB „Ignitis renewables i spółkach zależnych.

 

 

Wnioski o udzielenie wsparcia finansowego na istotne projekty i inicjatywy wspólnot mogą być składane przez wspólnoty, w których pobliżu działają lub są budowane parki wiatrowe i/lub solarne „Ignitis renewables”.

Wsparcie może zostać udzielona na projekty  z zakresu oświaty, sztuki, kultury, nauki i sportu (oprócz sportów ekstremalnych i zwiększonego ryzyka), projekty dotyczące usprawniania i rozwoju środowiska społecznościowego (w tym infrastruktury publicznej) oraz projekty z zakresu ochrony środowiska.

Szczegółowe wymagania można znaleźć przy zaproszeniu do składania wniosków o udzielenie wsparcia na stronie internetowej: ignitisrenewables.lt

 • Priorytety wsparcia są ustalane według poniższych kryteriów, wyznaczając poszczególnym wnioskom dodatkowe punkty: 
  • Wielkość parku (w przypadku budowy parku) – od 1 do 3 punktów.  
  • Poziom rozwoju parku – od 2 do 3 punktów.  
  • Obiekt wsparcia – Priorytety wsparcia ze względu na efektywność energetyczną projektu; i/lub wytwarzanie i/lub rozwój odnawialnych źródeł energii i/lub przyczynienie się do ochrony środowiska lub zmniejszenia zmiany klimaty; i/lub orientacja na tworzenie nowego zakresu usług lub miejsc pracy; i/lub orientacja na doskonalenie kompetencji społecznych, zdrowotnych, przedsiębiorczych lub naukowych, technologicznych, inżynierskich i matematycznych we wspólnocie – 3 dodatkowe punkty.  
  • Partnerstwo – Priorytety wsparcia ze względu na współpracę między Wnioskodawcą a organizacjami regionalnymi, krajowymi i/lub międzynarodowymi – 3 dodatkowe punkty. 
  • Finansowanie – Priorytety wsparcia ze względu na to, czy Wnioskodawca posiada co najmniej 10% kwoty niezbędnej do realizacji projektu z innych źródeł finansowania – 3 dodatkowe punkty. 

  Szczegółowe zasady oceny zostały wymienione w poniższych dokumentach: 

Prawo do ubiegania się o udzielenie wsparcia nie przysługuje:

 • Samorządom i starostwom.
 • Partiom politycznym, politykom Państwa w celach finansowania reklam politycznym lub kampanii politycznych i w celach spłaty długów zaistniałych w okresie kampanii politycznych uczestników kampanii politycznych lub związanych z kampaniami politycznymi.
 • Urzędnikom państwowym zaufania publicznego (osobistego), członkom Parlamentu, Rządu, rad samorządowych, członkom jednoosobowych i kolegialnych organów władzy partii politycznych, ich bliskim krewnym, małżonkom, konkubentom, partnerom, kiedy rejestracja partnerstwa odbywa się zgodnie z prawem, założonym funduszom i urzędom.
 • W zakresie sportów ekstremalnych i zwiększonego ryzyka, przedsięwzięć promujących i/lub związanych z grami hazardowymi lub o podobnym charakterze, spożywaniem napojów alkoholowych, tytoniu lub innych substancji odurzających i/lub innych przedsięwzięć mających lub mogących mieć negatywny wpływ na społeczność i/lub jej część.
 • Podmiotom, które w ramach realizacji umowy wsparcia wcześniej zawartej z udzielającym wsparcia dopuściły się istotnych naruszeń warunków umowy wsparcia zawartej z udzielającym wsparcia i z powodu takich naruszeń umowa wsparcia została wypowiedziana, a od terminu pełnego zwrotu wsparcia na rzecz udzielającego wsparcia lub innego terminu określonego w umowie wsparcia nie upłynęły jeszcze 3 (trzy) lata.

Wnioski nadesłane do „Ignitis renewables” są rozpatrywane i oceniane przez komisję oceniającą działającą na poziomie grupy firm AB „Ignitis grupė”, zgodnie z Regulaminem komisji oceniającej grupy firm AB „Ignitis grupė”,  a udzielenie wsparcia jest zatwierdzane przez zarząd spółki „Ignitis renewables”.

Aby uzyskać wsparcie, wspólnoty muszą wypełnić i złożyć wniosek, który znajdziesz w zaproszeniu do składania wniosków.

Pełne zasady udzielenia wsparcia i skorzystania z niego są dostępne na stronie internetowej:  ignitisrenewables.lt, zapytania o udzielenie szczegółowych informacji pod adresem e-mail: [email protected] lub pod numerem telefonu: +370 60430986.

Tak, Beneficjent, po zrealizowaniu projektu, zobowiązana jest do przedstawienia sprawozdania z jego realizacji. Sprawozdanie jest dostępne tutaj.

Informacje dotyczące udzielenia wsparcia oraz jego odbiorców zostaną ogłoszone przez Ignitis renewables publicznie na stronie internetowej: ignitisrenewables.lt. Szczegółowych informacji o udzieleniu wsparcia w 2022 r. szukaj tutaj.  

Pytania należy przesyłać pod adresem e-mail: [email protected] lub zgłaszać pod numerem telefonu: +48780597009

Zapraszamy również do zapoznania się z poradami dotyczącymi sporządzania projektu.

Dokumenty należy złożyć do dnia 25 sierpnia 2023 r. do godziny 23:59 czasu polskiego

pod adresem e-mail: [email protected]
lub przesłać listem poleconym pod adresem: „Ignitis renewables”, Laisvės pr. 10, LT-04215 Vilnius, Lietuva, decyduje data stempla pocztowego.

Zaproszenie do składania wniosków o udzielenie wsparcia finansowego w 2023 roku

+
Cookie settings
Mandatory
Mandatory cookies help make a website usable by enabling basic functions like page navigation and access to secure areas of the website. The website cannot function properly without these cookie.
Functional
Functional cookies enable a website to remember information that changes the way the website behaves or looks, like your preferred language or the region that you are in. Functional cookies are currently unused.
Statistical
Statistic cookies help website owners to understand how visitors interact with websites by collecting and reporting information anonymously. Statistical cookies are currently unused.
Marketing
Marketing cookies are used to track visitors across websites. The intention is to display ads that are relevant and engaging for the individual user and thereby more valuable for publishers and third party advertisers. Marketing cookies are currently unused.